X
Қаз | Рус | Eng
8 (727) 393 25 70
050000, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 28, блок 7 (ЖК Бай-тал)
8 (727) 393 25 70
050000, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 28, блок 7 (ЖК Бай-тал)
 

[2020.01.16 09:00 UTC+6] АО "Фонд гарантирования страховых выплат" сообщает о начале осуществления гарантийных выплат кредиторам АО "Страховая компания "Kompetenz"

 

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік бері Қоры" АҚ бұдан әрі (Қор) төмендегілер туралы хабарлайды.

"Kompetenz" сақтандыру компаниясы" АҚ (бұдан әрі "Kompetenz"  сақтандыру компаниясы) мәжбүрлеп тарату туралы 2020 жылдың 15 қаңтарында Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімінің күшіне енуіне байланысты Қор "Kompetenz" сақтандыру компаниясының кредиторларына кепілдік төлемдерінің басталуы туралы хабарлайды көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру және туристі міндетті сақтандыру бойынша.

Жоғарыда көрсетілген күннен бастап, "Kompetenz" сақтандыру компаниясының кредиторларына сақтандыру шарттары бойынша туындайтын сақтандыру төлемінен заңсыз бас тартқан (толық немесе ішінара) не оны толық көлемде жүзеге асырмаған "Салем"сақтандыру компаниясының сақтандыру шарттары бойынша барлық басталған сақтандыру жағдайлары бойынша Қор кепілдік міндеттерді жүзеге асыруға міндеттененді.

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес кепілдік төлемдерді жүзеге асыру туралы өтінімдер Қордың жоғарыда көрсетілген күннен бастап екі ай ішінде, яғни 2020 жылдың 15 наурызына дейін қабылданады.

Кепілдік төлемдерді жүзеге асыруға өтінімдерді Қор келесі мекенжайлар бойынша қабылдайды:

–     Алматы қаласы, Рысқұлбеков 28/7 көшесі (Қордың орналасқан жері бойынша)

–     Алматы қаласы, Бөгенбай Батыр 176/48 көшесі (Kompetenz  сақтандыру компаниясының орналасқан жері бойынша).

Анықтамалар - +7 (727) 393 2570 телефоны бойынша немесе fgsv@fgsv.kz электрондық поштасы бойынша.

Өтініш үлгісін  жүктеу

Заңды тұлғалар үшін өтініш үлгісін  жүктеу 

 

АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) сообщает следующее.

В связи со вступлением 15 января 2020 года в законную силу решения Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы
о принудительной ликвидации АО "Страховая компания "Kompetenz" (далее – страховая компания "Kompetenz") Фонд сообщает о начале осуществления гарантийных выплат кредиторам страховой компании "Kompetenz" по наступившим страховым случаям по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, перевозчиков перед пассажирами и обязательного страхования туристов.

С указанной выше даты Фонд принимает на себя обязательства по осуществлению гарантийных выплат кредиторам страховой компании "Kompetenz" по всем наступившим страховым случаям по тем договорам страхования, по которым страховая компания "Kompetenz" неправомерно отказала (полностью или частично)
в осуществлении страховой выплаты либо не осуществила страховую выплату в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" заявления об осуществлении гарантийных выплат будут приниматься Фондом в течение двух месяцев с указанной выше даты, то есть до 15 марта 2020 года.

Заявления об осуществлении гарантийных выплат принимаются Фондом по следующим адресам:

–     г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7 (по месту нахождения Фонда)

–     г. Алматы ул. Богенбай Батыра 176/48 (по месту нахождения ликвидационной комиссии страховой компании "Kompetenz").

Справки – по телефону +7 (727) 393 2570 или по электронной почте fgsv@fgsv.kz.

Скачать образец заявления

Скачать образец заявления для юридических лиц